This website is a database of books titles and ISBN numbers. Use search engine or directory to find books by title or context.
This is open data based directory.
Select page:
101
Sefer ha-aliyah ha-rishonah orekh Mordekhai Eliav ; be-hishtatfut Yemimah Rozenal.

Sefer ha-aliyah ha-rishonah orekh Mordekhai Eliav ; be-hishtatfut Yemimah Rozenal.

by ?orekh Mordekhai Eliav ; be-hishtatfut Yemimah Rozen?al.

ISBN: 9652170038
Publication & Distribution: Yerushalayim . Yad Yits?ak ben Tsevi, Mi?rad ha-Bita?on, (c)[742] 1981.
Author: Eliav, Mordechai.
Author: Rosenthal, Yemima.
Author: Har-El, Chaya.
102
Be-sod leumim : sheloshim shenot mediniyut-uts : maba mibi-fenim Gidon Refael.

Be-sod leumim : sheloshim shenot mediniyut-uts : maba mibi-fenim Gidon Refael.

by Gid?on Refa?el.

ISBN: 9652480517
Author: Refa?el, Gideon.
Publication & Distribution: Yerushalayim . ?Idanim, (c)[742] 1981.
103
Milemet ha-olam ha-shelishit ... Jon Haket : tirgemu me-Anglit Sheraga Gafni ve-Yoav Tadmor.

Milemet ha-olam ha-shelishit ... Jon Haket : tirgemu me-Anglit Sheraga Gafni ve-Yoav Tadmor.

by ... Jon Haket : tirgemu me-Anglit Sheraga Gafni ve-Yo?av Tadmor.

ISBN: 9650500081
Author: Hackett, John Winthrop,$cSir, 1910-1997.
Publication & Distribution: Tel Aviv . Ma?arakhot-Misrad ha-Bita?on, (c)[741] 1981.
104
Bioret ha-sifrut : antologyah arukhah al-pi tokhnit Mirad ha-inukh eha-Tarbut le-limude ha-sifrut ba-ativah ha-elyonah be-vet ha-sefer ha-kelali uve-vet ha-sefer ha-dati.

Bioret ha-sifrut : antologyah arukhah al-pi tokhnit Mirad ha-inukh eha-Tarbut le-limude ha-sifrut ba-ativah ha-elyonah be-vet ha-sefer ha-kelali uve-vet ha-sefer ha-dati.

by Bi?oret ha-sifrut : antologyah ?arukhah ?al-pi tokhnit Mi?rad ha-?inukh ?eha-Tarbut le-limude ha-sifrut ba-?ativah ha-?elyonah be-vet ha-sefer ha-kelali uve-vet ha-sefer ha-dati.

ISBN: 9650100407
Publication & Distribution: Yerushalayim . Devir, (c)[741] 1981.
105
Sefer tagmule ha-nefesh le-Hilel ben Shemuel mi-Vironah ; hehdir ... e-tseref mavo, beurim e-hearot u-mafteot Yosef ... Sermonetah.

Sefer tagmule ha-nefesh le-Hilel ben Shemuel mi-Vironah ; hehdir ... e-tseref mavo, beurim e-hearot u-mafteot Yosef ... Sermonetah.

by le-Hilel ben Shemu?el mi-Vironah ; hehdir ... ?e-tseref mavo, be?urim ?e-he?arot u-mafte?ot Yosef ... Sermonetah.

ISBN: 9652080381
Author: Hillel ben Samuel, ca. 1220-ca. 1295.
Publication & Distribution: Yerushalayim . ha-A?ademyah ha-le?umit ha-Yisre?elit le-mada?im, (c)[741] 1981.
Author: Maimonides, Moses, 1135-1204.
Author: Sermoneta, Giuseppe.
106
ha-Maavak al Erets-Yirael Shemuel Dotan ; hatkanah ve-havaah li-defus ayah Lazar.

ha-Maavak al Erets-Yirael Shemuel Dotan ; hatkanah ve-havaah li-defus ayah Lazar.

by Shemu?el Dotan ; hatkanah ve-hava?ah li-defus ?ayah Lazar.

ISBN: 9650500006
Author: Dothan, Shmuel.
Publication & Distribution: Tel Aviv . Mi?rad ha-bita?on-ha-Hotsa?ah la-or, (c)[742] 1981.
107
La-ohavim et ha-aviv shire Yoram eharlev.

La-ohavim et ha-aviv shire Yoram eharlev.

by shire Yoram ?eharlev.

ISBN: 9650500235
Author: ?aharlev, Yoram.
Publication & Distribution: Tel Aviv . Misrad ha-Bita?on-ha-Hotsa?ah le-?or, (c)1981.
108
Pene ha-kerav Jon Kigan ; tirgem Barukh Korot ; arakh et ha-tirgum ve-hevi li-defus Yitsak Tamir.

Pene ha-kerav Jon Kigan ; tirgem Barukh Korot ; arakh et ha-tirgum ve-hevi li-defus Yitsak Tamir.

by Jon Kigan ; tirgem Barukh Korot ; ?arakh et ha-tirgum ve-hevi li-defus Yits?ak Tamir.

ISBN: 9650500162
Author: Keegan, John, 1934-
Publication & Distribution: Tel Aviv . Ma?arakhot, Misrad ha-Bita?on-ha-Hotsa?ah le-or, (c)[741] 1981.
109
Hemshekh u-temurah : ha-yishuv ha-yashan eha-yishuv he-adash bi-teufat ha-aliyah ha-rishonah Yehoshua Kaniel.

Hemshekh u-temurah : ha-yishuv ha-yashan eha-yishuv he-adash bi-teufat ha-aliyah ha-rishonah Yehoshua Kaniel.

by Yehoshu?a Kani?el.

ISBN: 9652170046
Author: Kaniel, Yehoshua.
Publication & Distribution: Yerushalayim . Yad Yits?ak Ben Tsevi, (c)[742] 1981.
110
Otsar pitgamim ve-nivim Latiniyim : meturgamim le-Ivrit ... Gedalyah Elkoshi.

Otsar pitgamim ve-nivim Latiniyim : meturgamim le-Ivrit ... Gedalyah Elkoshi.

by Gedalyah Elkoshi.

ISBN: 9652233773
Author: Elkoshi, Gedaliah, 1910-1988.
Publication & Distribution: Yerushalayim . Hotsa?at sefarim al shem Y.L. Magnes, ha-Universitah ha-?Ivrit, (c)[742] 1981.
111
ia ahavah : etaim Rolan Bart ; mi-Tsarfatit Avivah Barak.

ia ahavah : etaim Rolan Bart ; mi-Tsarfatit Avivah Barak.

by Rolan Bart ; mi-Tsarfatit Avivah Barak.

ISBN: 9651900652
Author: Barthes, Roland.
Publication & Distribution: Yerushalayim ;$aTel Aviv . Shoken, (c)[742] 1981.
112
ha-Sod ha-nora Zeev Lakvir ; me-Anglit Aryeh Hashaviah.

ha-Sod ha-nora Zeev Lakvir ; me-Anglit Aryeh Hashaviah.

by Ze?ev Lakvir ; me-Anglit Aryeh Hashaviah.

ISBN: 9651900695
Author: Laqueur, Walter, 1921-
Publication & Distribution: Yerushalayim ;$aTel Aviv . Shoken, (c)[741] 1981.
113
Iyunim be-sefer Tere-Asar ha-orekh B. T. Lurya.

Iyunim be-sefer Tere-Asar ha-orekh B. T. Lurya.

by ha-?orekh B. T. Lurya.

ISBN: 9651700742
Publication & Distribution: Yerushalayim . ha-?evrah le-?e?er ha-mi?ra . Hotsa?at Kiryat Sefer, (c)[741] 1981.
Author: Lurya, Ben-Tsiyon, 1905-$eed.
114
Sipurim mi-Yerushalayim Ezra ha-Menaem.

Sipurim mi-Yerushalayim Ezra ha-Menaem.

by ?Ezra ha-Mena?em.

ISBN: 9650500138
Author: Hamena?em, Ezra, 1907-1993.
Publication & Distribution: [Tel Aviv?] . Misrad ha-Bita?on-ha-Hotsa?ah le-or, (c)[741] 1981.
115
Karuselah : al pi tokhnit ha-televiziyah katvah Leah Naor ; tsiyer Aharon Shevo.

Karuselah : al pi tokhnit ha-televiziyah katvah Leah Naor ; tsiyer Aharon Shevo.

by katvah Le?ah Na?or ; tsiyer Aharon Shevo.

ISBN: 9652570249
Author: Na?or, Le?ah.
Publication & Distribution: [Yerushalayim] . Masadah-Pres, (c)1980.
116
Perakim be-toldot Erets-Yisrael orekh Mordekhai (Marko) Kohen ; mevi li-defus Mordekhai Naor.

Perakim be-toldot Erets-Yisrael orekh Mordekhai (Marko) Kohen ; mevi li-defus Mordekhai Naor.

by ?orekh Mordekhai (Marko) Kohen ; mevi li-defus Mordekhai Na?or.

ISBN: 9650500251
Publication & Distribution: Tel Aviv . Misrad ha-?inukh veha-tarbut, Misrad ha-bita?on, (c)[742] 1981.
Author: Kohen, Mordekhai Marko,$eed.
117
Ale ukaf Mordekhai Yigael ; orekh Yirmeyahu Ravina.

Ale ukaf Mordekhai Yigael ; orekh Yirmeyahu Ravina.

by Mordekhai Yiga?el ; ?orekh Yirmeyahu Ravina.

ISBN: 9650500227
Author: Yigael, Mordechai.
Publication & Distribution: Tel Aviv . Ma?arakhot, Misrad ha-Bita?on, (c)[1981 or 1982?]
118
ha-Aravim be-Yirael : retsifut u-temurah ba-arikhat Aharon Layish.

ha-Aravim be-Yirael : retsifut u-temurah ba-arikhat Aharon Layish.

by ba-?arikhat Aharon Layish.

ISBN: 965223379X
Publication & Distribution: Yerushalayim . Hotsa?at sefarim ?al shem Y.L. Magnes, ha-Universitah ha-?Ivrit, (c)[741] 1981.
Author: Layish, Aharon, 1933-
119
Iyune tefilah me-et Yosef Hayniman ; ibets e-arakh Avigdor Shinan.

Iyune tefilah me-et Yosef Hayniman ; ibets e-arakh Avigdor Shinan.

by me-et Yosef Hayniman ; ?ibets ?e-?arakh Avigdor Shin?an.

ISBN: 9652233862
Author: Heinemann, Joseph.
Publication & Distribution: Yerushalayim . Hotsa?at sefarim ?al shem Y.L. Magnes, ha-Universi?ah ha-?Ivrit, (c)[741] 1981.
120
ha-Yiud ha-tabiri shel leshon ha-shirah ha-Mikrait : ba-tekufah ha-klasit ... meet Refael Sapan.

ha-Yiud ha-tabiri shel leshon ha-shirah ha-Mikrait : ba-tekufah ha-klasit ... meet Refael Sapan.

by me?et Refa?el Sapan.

ISBN: 9651700548
Author: Sappan, Raphael.
Publication & Distribution: Yerushalayim . Kiryat Sefer, (c)1981.
121
ha-Hisoryah shel am Yirael orekh kelali Binyamin Mazar ...

ha-Hisoryah shel am Yirael orekh kelali Binyamin Mazar ...

by ?orekh kelali Binyamin Mazar ...

ISBN: 9652570303
Publication & Distribution: Yerushalayim . Aleksander Peli ?evrah le-hotsa?ah le-or, Hotsa?at ?Am ?Oved, (c)[742- , 1981 or 1982- ]
Author: Mazar, Benjamin, 1906-1995.
122
Mikhlal ha-lashon be-elef shorashim : milon dikduki Ivri-Angli ... meet Meir Shekhter-akham.

Mikhlal ha-lashon be-elef shorashim : milon dikduki Ivri-Angli ... meet Meir Shekhter-akham.

by me?et Me?ir Shekhter-?akham.

ISBN: 9651701196
Author: Schechter-Haham, Mayer.
Publication & Distribution: Yerushalayim . Kiryat-Sefer, (c)1982.
123
Mi-mishmeret le-mishmeret : devarim be-inyene inukh ba-Arets uva-golah Zalman Shazar ; kines ve-arakh Meir ovav.

Mi-mishmeret le-mishmeret : devarim be-inyene inukh ba-Arets uva-golah Zalman Shazar ; kines ve-arakh Meir ovav.

by Zalman Shazar ; kines ve-?arakh Me?ir ?ovav.

ISBN: 9652270032
Author: Shazar, Zalman, 1889-1974.
Publication & Distribution: Yerushalayim . Merkaz Zalman Shazar, (c)[742, 1981 or 1982]
124
Neilah Jak Choker ; tirgem me-Anglit Emanuel Lotem.

Neilah Jak Choker ; tirgem me-Anglit Emanuel Lotem.

by Jak Choker ; tirgem me-Anglit ?Emanu?el Lotem.

ISBN: 9651300752
Author: Chalker, Jack L.
Publication & Distribution: Tel Aviv . ?Am ?Oved, (c)[742] 1981.
125
Aar-ha-tsohorayim ha-arokh al pene ha-adamah Brian Aldis ; tirgemah me-Anglit Danielah Parnas.

Aar-ha-tsohorayim ha-arokh al pene ha-adamah Brian Aldis ; tirgemah me-Anglit Danielah Parnas.

by Brian Aldis ; tirgemah me-Anglit Dani?elah Parnas.

ISBN: 9651300795
Author: Aldiss, Brian Wilson, 1925-
Publication & Distribution: Tel Aviv . ?Am ?Oved, (c)[742] 1981.
126
Retsa Arlosorov Shabtai Tevet.

Retsa Arlosorov Shabtai Tevet.

by Shabtai Tevet.

ISBN: 9651900824
Author: Teveth, Shabtai, 1925-
Publication & Distribution: Yerushalayim ;$aTel Aviv . Shoken, (c)[742] 1982.
Author: Arlosoroff, Chaim, 1899-1933.
127
Sefer ha-mafteot le-sifre kevod kedushat Admor ha-emtsai ...

Sefer ha-mafteot le-sifre kevod kedushat Admor ha-emtsai ...

by Sefer ha-mafte?ot le-sifre kevod kedushat Admor ha-emtsa?i ...

ISBN: 0826653154
Publication & Distribution: Brooklyn . Otsar ha-?asidim, (c)742, 1982.
Author: Schneersohn, Dov Baer, 1773-1827.
128
Likute amarim : mahadura kama ... Shneor Zalman.

Likute amarim : mahadura kama ... Shneor Zalman.

by Shneor Zalman.

ISBN: 0826655556
Author: Shneur Zalman,$cof Lyady, 1745-1813.
Publication & Distribution: Brooklyn . Otsar ha-?asidim, (c)[742] 1981.
129
Kitve-ha-yad ha-Temaniyim be-Makhon Ben-Tsevi Yosef ovi.

Kitve-ha-yad ha-Temaniyim be-Makhon Ben-Tsevi Yosef ovi.

by Yosef ?ovi.

ISBN: 9652350036
Author: Tobi, Joseph.
Publication & Distribution: Yerushalayim . Mekhon Ben Tsevi le-?e?er ?ehilot Yi?ra?el ba-mizra?, (c)[742] 1982.
130
Ba-derekh le-hanhagat ha-Yishuv : ha-Histadrut be-reshitah Zeev Tsaor.

Ba-derekh le-hanhagat ha-Yishuv : ha-Histadrut be-reshitah Zeev Tsaor.

by Ze?ev Tsa?or.

ISBN: 9652170054
Author: Tsahor, Zeev.
Publication & Distribution: Yerushalayim . Yad Yits?a? Ben Tsevi, (c)[742] 1981.
131
Mi-magal ha-neurim.

Mi-magal ha-neurim.

by Mi-ma?gal ha-ne?urim.

ISBN: 9651300736
Author: Sadan, Dov, 1902-1989.
Publication & Distribution: Tel Aviv . ?Am ?Oved, (c)[741] 1981.
Author: Sadan, Dov, 1902-1989.
Author: Sadan, Dov, 1902-1989.$tKitve ?idui ?e-zikaron.
132
Ir e-em be-ene baneha Dov Sadan.

Ir e-em be-ene baneha Dov Sadan.

by Dov Sadan.

ISBN: 9651300728
Author: Sadan, Dov, 1902-1989.
Publication & Distribution: Tel Aviv . ?Am ?Oved, (c)[741] 1981.
Author: Sadan, Dov, 1902-1989.
Author: Sadan, Dov, 1902-1989.$tKitve ?idui ?e-zikaron.
133
Kitve Dov Sadan : bibliografyah ... G. Kresel.

Kitve Dov Sadan : bibliografyah ... G. Kresel.

by G. Kresel.

ISBN: 9651300779
Author: Kressel, Getzel, 1911-1986.
Publication & Distribution: Tel Aviv . ?Am ?Oved, (c)[741- ] 1981- .
Author: Sadan, Dov, 1902-1989$xBibliography.
134
Enayim la-kele Mikhael Tsur.

Enayim la-kele Mikhael Tsur.

by Mikha?el Tsur.

ISBN: 9652480525
Author: Tzur, Michael.
Publication & Distribution: Yerushalayim . Hotsa?at ?Idanim, (c)[742] 1982.
135
Erets-Yisrael me-urban bayit sheni e-ad ha-kibush ha-mulemi orkhim Tsvi Baras ... [et al.].

Erets-Yisrael me-urban bayit sheni e-ad ha-kibush ha-mulemi orkhim Tsvi Baras ... [et al.].

by ?orkhim Tsvi Baras ... [et al.].

ISBN: 9652170062
Publication & Distribution: Yerushalayim . ha-Merkaz le-?e?er toldot Erets-Yi?rael ?e-yishuvah shel Yad Yits?a? Ben-Tsevi ?e-ha-Universi?ah ha-?ivrit, (c)1982-
Author: Baras, Zvi.
Author: Tsafrir, Yoram.
136
Mi-bitul ha-Inkvizitsyah e-ad

Mi-bitul ha-Inkvizitsyah e-ad "o ha-shevut" : toldot ha-hagirah ha-Yehudit le-Argeninah meet ayim Avni.

by me?et ?ayim Avni.

ISBN: 9652234168
Author: Avni, Haim.
Publication & Distribution: Yerushalayim . Hotsa?at sefarim ?al shem Y. L. Magnes, ha-Universi?ah ha-?Ivrit, (c)742, 1982.
137
Moreshet Yehude Sefarad eha-Mizra : mearim ba-arikhat Yiakhar Ben-Ami.

Moreshet Yehude Sefarad eha-Mizra : mearim ba-arikhat Yiakhar Ben-Ami.

by ba-?arikhat Yi??akhar Ben-?Ami.

ISBN: 9652234249
Publication & Distribution: Yerushalayim . Hotsa?at sefarim ?al-shem Y.L. Magnes, ha-Universi?ah ha-?Ivrit, (c)742, 1982.
Author: Ben-Ami, Issachar,$eed.
138
aye Shimshon : Shoftim 13-16 : nitua sifruti-biorti Yair Zaovits.

aye Shimshon : Shoftim 13-16 : nitua sifruti-biorti Yair Zaovits.

by Ya?ir Za?ovits.

ISBN: 9652234117
Author: Zakovitch, Yair.
Publication & Distribution: Yerushalayim . Hotsa?at sefarim ?al shem Y.L. Magnes, ha-Universi?ah ha-?Ivrit, (c)742, 1982.
Author: Samson$c(Biblical judge)
139
Hazanat baale-ayim meet Aharon Bondi.

Hazanat baale-ayim meet Aharon Bondi.

by me?et Aharon Bondi.

ISBN: 9652233870
Author: Bondi, Aron A.
Publication & Distribution: Yerushalayim . Hotsa?at sefarim ?al shem Y.L. Magnes, ha-Universi?ah ha-?Ivrit, (c)742, 1982.
140
R. Yirael Salaner e-reshitah shel tenuat ha-musar me-et Emanuel Ees.

R. Yirael Salaner e-reshitah shel tenuat ha-musar me-et Emanuel Ees.

by me-et ?Emanu?el E??es.

ISBN: 9652234222
Author: Etkes, I.
Publication & Distribution: Yerushalayim . Hotsa?at sefarim ?al shem Y.L. Magnes, ha-Universi?ah ha-?Ivrit, (c)742, 1982.
Author: Salanter, Israel, 1810-1883.
141
Larun : ha-maarakhah al ha-derekh li-Yerushalayim Aryeh Yitsai.

Larun : ha-maarakhah al ha-derekh li-Yerushalayim Aryeh Yitsai.

by Aryeh Yits?a?i.

ISBN: 965264000X
Author: Itzchaki, Arieh, 1944-
Publication & Distribution: Yerushalayim . ?anah, (c)742, 1982.
142
Milon bet-ha-sefer : menuad u-metsuyar arukh bi-yede Avraham Even-Shoshan.

Milon bet-ha-sefer : menuad u-metsuyar arukh bi-yede Avraham Even-Shoshan.

by ?arukh bi-yede Avraham Even-Shoshan.

ISBN: 9651700823
Author: Even-Shoshan, Avraham, 1906-1984.
Publication & Distribution: Yerushalayim . ?iryat Sefer, (c)1982.
143
Sipure-am, romansot e-orot-ayim shel Yehude Sefarad : esim u-mearim Meir Grunwald ; ba-arikhat Dov Noy.

Sipure-am, romansot e-orot-ayim shel Yehude Sefarad : esim u-mearim Meir Grunwald ; ba-arikhat Dov Noy.

by Me?ir Grunwald ; ba-?arikhat Dov Noy.

ISBN: 9652233862
Author: Grunwald, Max, 1871-1953.
Publication & Distribution: Yerushalayim . Hotsa?at sefarim ?al shem Y.L. Magnes, ha-Universi?ah ha-?Ivrit, (c)742, 1982.
Author: Noy, Dov,$eed.
144
ire abalah u-sheluoteha : mearim u-meorot Yeshayah Tishbi.

ire abalah u-sheluoteha : mearim u-meorot Yeshayah Tishbi.

by Yesha?yah Tishbi.

ISBN: 9652233943
Author: Tishby, Isaiah.
Publication & Distribution: Yerushalayim . Hotsa?at sefarim ?al shem Y.L. Magnes, ha-Universi?ah ha-?Ivrit, (c)742-753, 1982-1993.
145
Igrot-odesh me-et Moharshav.

Igrot-odesh me-et Moharshav.

by me-et Moharshav.

ISBN: 0826655459 (set)
ISBN: 9780826655455 (set)
ISBN: 0826655467 (v. 1)
ISBN: 9780826655462 (v. 1)
ISBN: 9780826655363 (v. 6)
Author: Schneersohn, Shalom Dov Baer, 1860-1920.
Publication & Distribution: Bru?lin, N.Y. . ?ehot, (c)1982-2012.
Author: Schneersohn, Shalom Dov Baer, 1860-1920.
Author: Le?in, Shalom Duber.
146
azon, lo fanazyah : lie mered Bar-Kokhva e-realizm bi-mediniyut be-yamenu Yehoshafa Haravi.

azon, lo fanazyah : lie mered Bar-Kokhva e-realizm bi-mediniyut be-yamenu Yehoshafa Haravi.

by Yehoshafa? Har?avi.

ISBN: 9652610119
Author: Harkabi, Yehoshafat, 1921-1994.
Publication & Distribution: Yerushalayim . Hotsa?at sefarim Domino, (c)1982.
147
emdat avot.

emdat avot.

by ?emdat avot.

ISBN: 965050057X
Author: Gera, Gershon.
Publication & Distribution: Tel Aviv? . Mi?rad ha-Bi?a?on - ha-Hotsa?ah le-?or, (c)742, 1982.
148
ehilot Yirael bi-derom ha-Magreb ba-arikhat Mikhael Abibol.

ehilot Yirael bi-derom ha-Magreb ba-arikhat Mikhael Abibol.

by ba-?arikhat Mikha?el Abi?bol.

ISBN: 9652350060
Publication & Distribution: Yerushalayim . Mekhon Ben-Tsevi le-?e?er kehilot Yi?ra?el ba-Mizra? ... ?eha-Universi?ah ha-?Ivrit, (c)742, 1982.
Author: Abitbol, Michel,$eed.
149
eriat Yam Suf Nitsah Ben-Elisar ; be-hishtatfut Eli Tavor.

eriat Yam Suf Nitsah Ben-Elisar ; be-hishtatfut Eli Tavor.

by Nitsah Ben-Elisar ; be-hishtatfut Eli Tavor.

ISBN: 965248055X
Author: Ben-Elissar, Nitza.
Publication & Distribution: Yerushalayim . Hotsa?at ?Idanim, (c)742, 1982.
Author: Ben Elissar, Eliahu.
150
Penine agadah min ha-Talmud ha-Bavli, ha-Yerushalmi eha-midrashim kines e-arakh Yonah Ben-Pinas.

Penine agadah min ha-Talmud ha-Bavli, ha-Yerushalmi eha-midrashim kines e-arakh Yonah Ben-Pinas.

by kines ?e-?arakh Yonah Ben-Pin?as.

ISBN: 9650900012
Publication & Distribution: Yerushalayim . R. Mas, (c)742, 1982.
Author: Ben-Phinehas, Yonah,$eed.
Select page: